Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

Предговор


Уџбеник „Рачунарске мреже“ намењен је студентима Факултета за информатику и рачунарство Универзитета Сингидунум за припрему испита из предмета „Рачунарске мреже“, а може се користити и као уводни материјал за савладавање градива из предмета који се односе на Интернет технологије и Веб сервисе. Резултат је вишегодишњег искуства аутора у областима умрежавања, мрежног и Интернет програмирања, комуникација и заштите података у рачунарима и рачунарским мрежама. Поред своје основне намене уџбеник може да буде од користи свим инжењерима који се у пракси сусрећу са умрежавањем, пројектовањем, инсталацијом и администрирањем рачунарских мрежа.

Читаоци ће у овом уџбенику наћи основне концепте и принципе умрежавања, опис слојевите архитектуре и функције појединих слојева као и њихове протоколе, али и детаљне приказе најважнијих Интернет протокола и Веб сервиса на апликативном нивоу. Програмерима ће бити од користи за боље разумевање различитих технологија за развој мрежних апликација које се ослањају на системске позиве и наменске библиотеке чијом применом се поштују строго дефинисани стандарди у савременим рачунарским мрежама.

У уводном делу уџбеника дати су основни појмови о умрежавању и анализиране су главне комуникационе функције које постоје код свих мрежа, независно од њихове величине. Уводи се појам рачунарских протокола и прецизније се разматрају два основна принципа у њима која се односе на пренос података са успоставом и без успоставе везе. Разматрају се реални комуникациони канали у којима постоје различите врсте сметњи и које морају на адекватан начин да буду третиране (технике за спречавање, откривање и исправљање грешака насталих током преноса). Затим се представљају најважније организације и модели за стандардизацију у овој области.

Подела рачунарских мрежа се може извршити на више начина, а у овој књизи су разматране поделе у односу на комуникационе медијуме, топологију, величину и функционални однос чланова у мрежи. У наставку се преко OSI и TCP/IP модела обрађује слој приступа мрежи, мрежни и транспортни слој и слој апликација. На физичком слоју анализирају се и жичне и бежичне комуникације, а на слоју везе података основне технике за приступ комуникационом медијуму као и технике за управљање током преноса података. У оквиру мрежног слоја детаљно су приказане технике адресовања по стандардима IPv4 и IPv6, као и карактеристични протоколи на овом слоју: ICMP и IGMP. Од читаоца се захтева да добро разуме различите врсте IP адреса (приватне, јавне, статичке, динамичке) до нивоа да може правилно да изврши додељивање валидних IP адреса појединим сегментима (подмрежама) једне рачунарске мреже. Посебно детаљно су разматрани протоколи рутирања IP пакета кроз чворове рачунарске мреже и дискутовани су релевантни проблеми за постизање ефикасности и правичности у рутирању. У оквиру транспортног слоја, који је одговоран за испоруку пакета са краја на крај мреже, разматрана су два основна протокола - TCP и UDP. Дискутоване су услуге које се дају апликативном слоју, а у њиховој основи су поузданост, перформансе, контрола загушења и брзине преноса датаграма.

Слој апликације је детаљно обрађен. Приказани су најпопуларнији сервиси на овом слоју као што су електронска пошта, Интернет телефонија и други. Указујемо на детаљно објашњено функционисање DNS и Веб сервиса као данас најшире прихваћених сервиса на Интернету. Ослањајући се на претходна разматрања рачунарских мрежа приказане су серверска и клијентска страна Веб сервиса, технике јединственог адресовања докумената на Интернету и пратећи протоколи. Књига обухвата и основе безбедности и доступности ресурса у мрежи кроз анализу могућих напада, улогу фајервола и система за откривање и спречавање напада. На крају је дат приказ мрежне подршке за Линукс оперативни систем.

Специфичности овог издања чине избор ћирилице за основно писмо при његовој изради и инсистирање на превођењу страних израза. За овакав приступ одлучили смо се из два разлога. Први је жеља да студенти знање стечено путем овог уџбеника што јасније увежу са разумевањем комуникације и да разграниче њене суштинске принципе од конвенција. Други разлог је омогућавање читаоцима исправног спеловања страних израза кроз њихово јасно визуелно издвајање и упућивање на језик коме припадају. У том циљу смо увели правило писања страних израза курзивом, уз навођење језика при њиховом првом појављивању у тексту.

Овај уџбеник је логичан наставак претходног, под називом „Увод у рачунарске мреже“. На основу повратних информација од шире стручне јавности, позитивних критика читалаца штампаног и електронског издања, као и чињенице да се претходни текст интензивно користио и изван Универзитета Сингидунум као помоћни уџбеник за припрему испита везаних за област рачунарских телекомуникација, аутори су покушали да допуне материјал и да га још боље прикажу. Због тога је књига значајно реорганизована. Неки наслови су изостављени, други су појачани и исправљени, а поједини су потпуно нови. За евенутуалне недостатке у овом уџбенику сугестије читалаца биће добродошле. Аутори ће се потрудити да се комуникација са читаоцима појача јавним објављивањем текста овог уџбеника и остављањем простора за предлоге и допуне, а све у циљу што квалитетнијег и приступачнијег савладавања ове тешке и сложене гране рачунарства.

Београд, 2011. године Аутори

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]