Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.6.1. NTP - протокол мрежног времена


У рачунарским мрежама које чине сервери различитог типа (апликативни, комуникациони, базе података) или кластери сервера, често је потребно остварити прецизну временску синхронизацију између свих чланова мреже. На пример, уколико у серверској мрежи једне банке постоје два сервера за базе података од којих је један задужен за евидентирање уплата на рачуне клијената а други за евидентирање исплата са истих рачуна, временска несинхронизованост ова два сервера касније може условити нетачне информације везане за редослед уплата и исплата. Иако на први поглед временска синхронизација не представља велики проблем за њено остваривање је потребно:

  1. обезбедити систем за тачан пренос времена пакетским преносом, без утицаја променљивог времена потребног за пренос пакета,

  2. иницијално синхронизовати време на часовницима свих рачунара у мрежи и

  3. прериодично вршити синхронизацију да би се неутралисале разлике настале у међувремену.

Задатак протокола мрежног времена (енгл. Network Time Protocol, NTP) јесте да омогући синхронизацију времена на часовницима рачунара у мрежи.

bash3.1# /usr/sbin/ntpdate ntp.nasa.gov

15 Mar 12:02:46 ntpdate[]: step time server 198.123.30.132 offset 1.914867 sec

bash3.1# /sbin/hwclock systohc

bash3.1#

Листинг 5.6.1-1. Пример синхронизације локалног часовника

Протокол мрежног времена је протокол апликативног нивоа који за рад користи услуге UDP протокола транспортног нивоа, подразумевано на порту 123. Један од главних проблема везан за синхронизацију времена путем рачунарских мрежа јесте варијабилност времена потребног да се подаци са NTP сервера пренесу до клијента. За решавање овог проблема у NTP протоколу користи се алгоритам који је Кејт Марцуло представио 1984. године у оквиру своје докторске дисертације. Више информација о овом алгоритму се може наћи на Веб сајту аутора1.

За коришћење NTP протокола је потребно имати NTP сервер у локалној мрежи или користити неки од јавно доступних NTP сервера на Интернету (на пример, ntp.nasa.gov). Такође, један од најбољих приступа јесте подешавање аутоматске периодичне синхронизације часовника на свим клијентима. С обзиром на то да процес синхронизације не захтева значајне мрежне, процесорске и меморијске ресурсе период између синхронизација се може поставити и веома кратким, посебно у ситуацијама код којих је веома прецизна синхронизација времена неопходна, или код којих интерни часовници рачунара показују знатна одступања у кратком временском периоду. Међутим, у случају таквих знатних одступања потребно је проверити исправност самог хардвера, као и подешавања оперативног система.

bash3.1# cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/

available_clocksource current_clocksource

bash3.1# cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource

hpet

bash3.1#

Листинг 5.6.1-2. Утврђивање хардверског извора времена на Линукс систему

Треба имати у виду и то да неки сложени софтверски сервиси свој рад заснивају на вођењу дневника у којима се за сваку акцију евидентира време њеног извршења у секундама или милисекундама. Проблем који се код таквих сервиса може јавити потиче из ситуације у којој се синхронизацијом времена време на интерном часовнику рачунара (на коме се поменути процес извршава) „враћа уназад“. Таква синхронизација може резултовати тиме да накнадне акције имају забележено раније време извршавања од претходно евидентираних акција, што даље може довести до неисправног рада сервиса или његовог потпуног отказивања.


[1] http://www.cse.ucsd.edu/users/marzullo

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]