Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

5.2.2.1. Поузданост и перформансе


Перформансе протокола за контролу преноса углавном су знатно слабије у поређењу са протоколима који раде без успостављања везе и не нуде поуздан пренос. Такође, овај протокол не подржава broadcasting и multicasting већ омогућава комуникацију између искључиво две стране. Међутим, главна карактеристика TCP протокола је поузданост. С обзиром на то да IP протокол (протокол мрежног слоја) не гарантује поздан пренос података, поузданост TCP протокола се остварује путем следећих правила:

  • Податке које апликација доставља транспортном слоју TCP дели у сегменте које шаље појединачно. На тај начин се смањује јединица над којом се врши контрола и на тај начин смањује могућност и цена исправљања грешке.

  • TCP захтева потврду да је сваки од послатих сегмената испоручен. Подаци се након слања чувају у излазном баферу до добијања потврде о пријему. Уколико потврда о испоручивању не стигне у одређеном временском року, сегмент се шаље поново.

  • TCP елиминише исте сегменте које је мрежни слој грешком доставио два или више пута.

  • TCP реорганизује примљене сегменте по изворном редоследу без обзира на редослед којим их мрежни слој доставља.

  • TCP приликом слања сегмената генерише контролне параметре везане за заглавље и садржај. Уколико приликом преноса сегмента дође до измена заглавља или садржаја, ове суме указују на њих и захтева се поновно слање сегмента.

  • TCP прилагођава фреквенцију слања сегмената прихватној моћи примаоца чиме спречава одбацивање сегмената (и непотребно оптерећење комуникационог канала) и смањује могућност грешке. Добијене корисничке податке (тј. податке које доставља апликативни слој) TCP протокол третира као низ бајтова. Уколико добијени низ бајтова прелази највећу дозвољену величину сегмента (MSS, Maximum Segment Size), низ се дели и шаље са више прихватљивих сегмената.

Параметар MSS свака страна доставља супротној у оквиру сегмента са SYN индикатором (при упостављању везе) а, уколико та опција сегмента није дата експлицитно, користи се подразумевана системска вредност од 536 бајтова. Укупна величина TCP сегмента (укључујући заглавље и податке) са MSS-ом од 536 бајтова износи 556 бајтова. Величина IP датаграма оваквог пакета би износила 576 бајтова (556 бајтова TCP сегмента + 20 бајтова IP заглавља). Дакле, IP датаграм са оваквом величином MSS-а садржи 536 бајтова (93%) корисничких података и 40 бајтова (7%) података везаних за TCP и IP протоколе. То значи да је у оваквом случају комуникационим каналом пропусне моћи 100Mb/s у једној секунди могуће пренети 93Mb корисничких података. Уколико вредност MSS-а повећамо на 3.960 бајтова укупна величина IP датаграма би износила 4.000 бајтова (величине TCP и IP заглавља остају исте по сегметну и датаграму). У том случају би однос корисничких података и података везаних за протоколе износио 99:1. Таква вредност MSS-а би на комуникационом каналу пропусне моћи 100Mb/s омогућила пренос 99Mb корисничких податак у секунди. Из овога би се могло закључити да већа вредност MSS-а омогућава веће брзине преноса тј. ефикасније коришћење комуникационог канала. Међутим, овакав закључак је тачан само у случају када комуникациони канал и интерфејси ка њему омогућавају пренос података без грешака. У случајевима када се јављају грешке при преносу (што захтева поновно слање оштећених сегмената) високе вредности MSS-а могу имати супротан ефекат или чак у потпуности онемогућити комуникацију. Опција MSS стоји у блиској вези са перформансама TCP протокола. Негативан утицај на перформансе овог протокола може имати и потреба да се за сваки достављени сегмент засебно достави потврда о испоруци.

Слање ACK сегмента за сваки успешно примљени сегмент у одређеним случајевима може представљати непотребно оптерећење комуникационог канала. Међутим, пошиљалац може слањем пакета са SACK permitted опцијом овластити клијента за периодично слање сегмента са SACK опцијом - сегмента који садржи обавештење о више успешно примљених сегмената. На тај начин се растерећује комуникациони канал на рачун излазног бафера пошиљаоца. Основна потврда о испоруци се шаље у виду сегмента са укљученим АЦК индикатором. Помоћу опције SACK (Selective ACK) могуће је послати потврду за више примљених пакета у оквиру једног сегмента. За ову опцију је потребно да и друга страна дозволи њено коришћење слањем пакета са SACK Permitted опцијом.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]