Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

4.5.1. ICMP - протокол контролних порука Интернета


Сам Интернет протокол функционише без успостављања везе и не поседује механизме за обавештавање извора о неуспешној достави послатих датаграма. Из тог разлога, за потребе информисања пошиљаоца о проблемима при слању датаграма развијено је проширење Интернет протокола у виду засебног протокола. Овај протокол је познат под називом протокол контролних порука Интернета (енгл. Internet Control Message Protocol).

Протокол контролних порука Интернета је веома једноставан протокол који нуди свега неколико функционалности. Поруке овог протокола углавном се односе на грешке у обради датаграма а инкапсулирају се датаграме Интернет протокола.

У основне типове порука које користи овај протокол спадају поруке везане за следеће грешке запажене у обради датаграма на одредишту или на посредним уређајима. Ове поруке су описане у наставку текста.


Слика 3.3.1-1. Реални ICMP пакет, забележен помоћу Wireshark алата

Поруке везане за недоступност одредишта (енгл. Destination Unreachable Messages) углавном указују на ситуацију у којој један од посредних рутера у својој табели рутирања није успео да пронађе руту ка захтеваној мрежи или на ситуацију у којој је датаграм стигао до одредишне мреже али није успело његово достављање примаоцу. Додатно, поруке овог типа су могуће и у ситуацијама када је фрагментовање датаграма неопходно али је у његовом заглављу фрагментовање забрањено.


Слика 3.3.1-2. Посредник информише пошиљаоца да одредиште није доступно

Поруке везане за прекорачено време обраде (енгл. Time Exceeded Messages) углавном се односе на прекорачен дозвољен број скокова током преноса (поље Time to live у заглављу Интернет протокола, али могу указивати и на прекорачење дозвољеног времена за склапање изворног датаграма у ситуацијама када је коришћено фрагментовање.

Поруке везане за проблем са одређеним параметром (енгл. Parameter Problem Messages) указују на то да неки од посредника није био у могућности да обради неки од додатних параметара заглавља датаграма Интернет протокола. Показивач унутар контролне поруке упућује на октет у заглављу изворног датаграма који је изазвао грешку.

Поруке везане за смањење брзине слања (енгл. Source Quench Messages) указују на то да неки од посредника није у стању да обрађује датаграме брзином којом они пристижу, односно да ју је потребно смањити. Ове поруке се шаљу пре достизања загушења са циљем избегавања губљења датаграма услед немогућности прихватања у долазни бафер.

Поруке везане за преусмеравање (енгл. Redirect Messages) се користе у случајевима када постоји боља рута између посредника и извора поруке.


Слика 3.3.1-3. Преусмеравање пошиљаоца протоколом контролних порука

Ехо поруке са захтевом и одговором (енгл. Echo and Echo Reply Messages) служе за проверу могућности комуникације са одредиштем. Прималац ехо поруке дужан је да на њу одговори, осим уколико није другачије подешен из безбедносних разлога. Осим за утврђивање могућности остваривања комуникације са удаљеним рачунаром ове поруке се користе и за мерење времена потребног да датаграм дође до одредишта и одговор се врати назад до извора.

Поруке са временским ознакама (енгл. Timestamp Messages) се користе за утврђивање одступања часовника страна које комуницирају. У оквиру ових порука се преносе три типа временских ознака: време на часовнику пошиљаоца, непосредно пре слања, време на часовнику примаоца непосредно након пријема и време на часовнику примаоца непосредно пре слања одговора.

Поруке за добијање информација о мрежи (енгл. Information Request or Information Reply Messages) се користе од стране чланова мреже за добијање њене адресе. Поруке овог типа које представљају захтев садрже све нуле као вредности битова у пољима за изворишну и одредишну адресу у заглављу датаграма Интернет протокола.

Протокол контролних порука Интернета омогућава обавештавање извора и посредника о насталим проблемима у комуникацији, али не даје предлоге на који начин се они могу превазићи. Након пријема информације да је дошло до грешке у току преноса, пошиљалац сам доноси одлуку које ће измене применити на процес слања.

Једно од правила везаних за протокол контролних порука Интернета је да се он никада не примењује на себе самог, односно да се никада не шаљу контролне поруке везане за контролне поруке. Разлог за то је избегавање бесконачних петљи које би се у противном могле јавити. Додатно, у случају фрагментовања датаграма Интернет протокола контролне поруке се шаљу само у вези са првим фрагментом.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]