Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

4.2.2.1. Бинарни бројни систем, логичке операције и рачун


За потребе коришћења бинарног бројног система у рачунарским мрежама потребно је познавање његовог превођења у децимални бројни систем, и познавање логичке операције под називом искључива дијсункција (енгл. exclusive dijsunction, exclusive OR, XOR). С обзиром на то да се IP адресе најчешће представљају у децималном облику, а да се све мрежне операције врше над њиховим бинарним обликом, познавање превођења ова два бројна система је неопходно. Са друге стране, већина мрежних операција захтева бинарно упоређивање одређених делова IP адреса, тако да је познавање искључиве дисјункције такође неопходно.

Превођење података из бинарног бројног система у децимални врши се одговарајућим сумирањем основа (број два) степенованим на позиције. Као бит најмање тежине узима се крајњи десни бит а његова позиција се означава нултом. Позиције осталих битова се, затим, увећавају за један, са десна на лево. Децимална вредност сваког бита јесте број два степенован на позицију бита. Уколико је бит укључен – има вредност један – његова децимална вредност се укључује у коначну суму. У противном, уколико је његова бинарна вредност нула, његова децимална вредност се не укључује у коначну суму. Коначна сума представља децималну вредност бинарног низа.


Слика 3.1.2.1-1. Превођење бинарног у децимални запис

Са друге стране, превођење децималног бројног система у бинарни врши се дељењем децималног броја са два. Дељење целобројног дела резултата итеративно се понавља све док се као целобројни део резултата не добије нула. При свакој итерацији дељења, као резултат може се јавити целобројна вредност или остатак од једне половине. У случају целобројне вредности као међу-резултата, бинарна вредност актуелне позиције је нула. У противном, уколико се при дељењу јави остатак, бинарна вредност актуелне позиције је један. Прва добијена битска вредност представља бит најмање тежине (крајњи десни). Накнадно добијени битови додају се у смеру с десна на лево.


Слика 3.1.2.1-2. Превођење децималног у бинарни запис

Коришћењем искључиве дисјункције може се утврдити да ли су два низа битова идентична, односно на којим позицијама се битови разликују. Ова логичка операција као улаз подразумева два бита. Уколико се вредности улазних битова разилкују – вредност првог бита је јединица а вредност другог нула, или обрунуто – резултат операције је бит са вредношћу један. У противном, уколико су вредности улазних битова једнаке – обе нуле или обе јединице – резултат је бит са вредношћу нула.


Слика 3.1.2.1-3. Поређење низова битова искључивом дисјункцијом

Када је у питању поређење низова битова овом логичком операцијом, оно се врши са по једним паром битова – узима се по један бит са исте позиције из првог и другог низа. Подразумева се поређење низова исте битске дужине, која је уједно и дужина резултујућег низа. Уколико су низови који се пореде идентични добијени низ је сачињен искључиво од нула. У противном, уколико на одређеним позицијама постоје разлике, резултујући низ ће на тим позицијама садржати јединице. Смер поређења битова не утиче на резултат, а зависи од конкретне потребе.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]